top of page
  • emma97791

De veiligheid van Haarlem in cijfers

Haarlem telt ruim 165.000 bewoners en is daarmee na Amsterdam de grootste stad van Noord-Holland. In vergelijking met andere grote steden is het in Haarlem behoorlijk veilig. Maar geen enkele stad is helemaal vrij van overlast en criminaliteit. Dat vraagt om blijvende aandacht en gericht optreden waar nodig. De politie kan dat niet alleen. Alpha Security speelt daar in haar thuishaven op in vanuit haar visie op maatschappelijk verantwoord beveiligen, met onder meer het Alpha Ondersteuningsteam.


Hoe veilig is Haarlem precies en wat speelt er vooral?  


Haarlem scoort relatief goed bij onderzoeken naar de veiligheid en leefbaarheid. De leefbaarheid in Haarlem is ‘goed’ volgens de Leefbaarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De meeste inwoners vinden Haarlem een veilige stad. In 2022 gaf 75% bij een inwonerspeiling aan dat ze zich veilig voelen in Haarlem. Dat percentage was het jaar daarvoor hetzelfde. De politie nam 8.869 aangiften van misdrijven op. Dat blijkt uit de laatst gepubliceerde politiecijfers over 2022. Het aantal aangiften per 100 inwoners blijft daarmee nagenoeg gelijk over de laatste vijf jaren.     


Om welke misdrijven gaat het vooral? 


Veruit de meeste aangiften hebben betrekking op diefstal in het algemeen en de diefstal van fietsen, brommers en dergelijke in het bijzonder. Daarna zien de meeste aangiften op vernielingen en dan vooral de vernieling van auto’s. Voor beide misdrijven geldt dat er een stijging van het aantal aangiften zichtbaar is ten opzichte van het jaar daarvoor. Straatroof en overvallen sluiten de lijst. Van alle aangiften komen die misdrijven het minst vaak voor.


De politie registreerde in 2022 1.529 incidenten met verwarde personen. Dat waren er het in het jaar daarvoor nog 1.468. Daarmee zet een stijging door. Dat is vooral zichtbaar tegenover het gemiddelde van de afgelopen vijf jaren: 1.366.


En welke vormen van overlast? 


De meest ervaren vorm van overlast is te hard rijden. Maar liefst 45% van de respondenten van de inwonerspeiling vindt dat dit vaak voorkomt in de eigen buurt. Ze noemen in dit verband ook de rommel op straat en slordig geparkeerde fietsen.  


Van de hiervoor genoemde misdrijven vindt 19% dat fietsendiefstal vaak voorkomt in de eigen wijk en noemt dat ook als overlastgevend. Andere veel genoemde vormen van overlast die de veiligheid (of in ieder geval de beleving daarvan) raken zijn: drugsoverlast (11%), dronken mensen op straat (6%), inbraak in woningen (5%), overlast van dak- en thuislozen (4%), diefstal uit auto’s (4%) en geweld of bedreiging (3%).    


Waar vinden deze zaken plaats? 


De meeste aangiften hebben betrekking op het centrum van Haarlem. Van de 8.869 aangiften hadden er 2.305 betrekking op dit stadsdeel. Afgezet tegen het aantal inwoners komt dat neer op 16,4 per 100 inwoners, maar daarbij moet worden opgemerkt dat met name het centrum veel mensen van daarbuiten aantrekt.


In absolute zin hadden de minste aangiften betrekking op Haarlem Oost. Het gaat om 1.338 aangiften. Dat zijn er 6 per 100 inwoners. Het aantal aangiften per 100 inwoners was het laagst in Haarlem Noord. De politie ontving 1.998 aangifte. Dat zijn er 3,5 per 100 inwoners.


Op wijkniveau hebben de meeste aangiften betrekking op de Oude Stad, gevolgd door het Haarlemmerhoutkwartier en de Europawijk. De minste aangiften hadden betrekking op Spaarndam en de Vogelenwijk. 

29 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page