top of page
DSC01577.JPG

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op. We helpen graag om antwoord te geven op specifieke vragen.

Veelgestelde vragen.

 • Welke risico’s jouw organisatie kunnen bedreigen is afhankelijk van het antwoord op drie vragen: (1) waarvan is jouw organisatie afhankelijk, (2) waartegen moet jouw organisatie beveiligd worden en (3) wat is het huidige weerstandsvermogen van jouw organisatie? Een risicoanalyse helpt om dit in kaart te brengen. De uitkomst verschilt per organisatie en als jouw organisatie meerdere locaties heeft, kan het zelfs per locatie verschillen. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende beveiligingsrisico’s zijn diefstal, spionage, sabotage, agressie/geweld en activisme. De gevonden risico’s waartegen onvoldoende weerstand bestaat, verdienen een weging. Daarbij wordt geschat hoe waarschijnlijkheid het is dat deze risico’s zich voordoen en wat de mogelijke impact ervan is. De risico’s die dan het hoogst scoren, verdienen de meeste aandacht.

 • Vuistregel voor het nemen van beveiligingsmaatregelen is: geen risico blijft zonder maatregel, geen maatregel blijft zonder risico. Het idee erachter is dat je er verstandig aan doet om geen enkel risico ongeadresseerd te laten, maar dat je tegelijk er op wilt toezien dat iedere maatregel een reden en een doel heeft. Op die manier richt je de aandacht van beveiligingsmaatregelen in de juiste richting (zie: beveiligingsrisico’s) én voorkom je tegelijk dat er overbodige maatregelen worden genomen. Het is niet mogelijk om volledig te zijn in het beschrijven van alle maatregelen. Hiervoor is het aantal te groot. De meeste maatregelen zijn afhankelijk van de context, wat beveiligd moet worden, waartegen beveiligd moet worden, locaties en bedrijfsvoeringsituaties. Voorbeelden van soorten beveiligingsmaatregelen zijn: afschermende maatregelen, toegangverlenende maatregelen, maatregelen gericht op toezicht/detectie en interventie. 

 • Hier speelt vooral een rol hoe je om wilt gaan met risico’s. De basiskeuze is: mitigeren of accepteren. Daarnaast is het soms ook mogelijk om risico’s te vermijden, verminderrm of op te heffen door activiteiten aan te passen of niet meer uit te voeren. Kies je voor mitigeren? Dan is het zaak om vooraf de kosten van voorgenomen maatregelen inzichtelijk te maken én de kosteneffectiviteit van die maatregelen te wegen ten opzichte van andere maatregelen met eenzelfde of vergelijkbaar beveiligingseffect. Niet zelden bestaan er mogelijkheden om kostenefficiënter te beveiligen door innovatie of een andere aanpak. Heb je de meest kostenefficiënte maatregel? Dan kan het zinvol zijn om nog een analyse van de kosten en baten te maken. Op die manier krijg je inzicht in welke mate risico’s gereduceerd kunnen worden tegen welke kosten.   

 • Je kunt beginnen met een basale controle op regelnaleving. Beveiligingsorganisaties moeten zich in Nederland aan regels houden. Het is bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning beveiligingswerkzaamheden uit te voeren of aan te bieden. Op de website van Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid vind je een lijst van vergunninghouders. Daarnaast bestaan het Kwaliteitslabel Veiligheidsdomein en het Keurmerk Beveiliging. Beide keurmerken gaan verder dan regelnaleving. Je kunt ervan uitgaan dat een externe auditorganisatie de certificaathouder positief beoordeelde. Bedrijven die bij een controle op de naleving van de cao een ‘onvoldoende’ kregen (en geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid tot hercontrole) komen op een zwarte lijst. De bedrijven met een oordeel ‘voldoende’ en bedrijven die nog gecontroleerd moeten worden, worden niet gepubliceerd. 

 • Om als beveiliger aan de slag te gaan, moet je aan bepaalde eisen van betrouwbaarheid en bekwaamheid voldoen. Alleen dan krijg je de benodigde toestemming van de overheid. Die toestemming moet de beveiligingsorganisatie, waarvoor jij als beveiliger wil gaan werken, aanvragen bij de politie. Als je niet aan de eisen op het gebied van betrouwbaarheid en bekwaamheid voldoet wordt de toestemming onthouden. Je bent onvoldoende betrouwbaar als er sprake is van bepaalde veroordelingen, strafbeschikkingen en andere rechtelijke uitspraken, maar ook als er andere aanleidingen bestaan om te twijfelen. Dat laatste is bijvoorbeeld aan de orde als je in criminele kringen verkeerd. Vakbekwaam betekent dat je aan opleidingseisen moet voldoen. Je voldoet in ieder geval aan de bekwaamheidseis als je over het diploma ‘Beveiliger’ beschikt. Evenementen mag je ook beveiligen met de meer beknopte en functiegerichte opleiding ‘Event Security Officer’. Werk je alleen als horecaportier? Dan volstaat de opleiding ‘Horecaportier’. 

 • Voor verschillende beveiligingswerkzaamheden gelden de volgende opleidingseisen. Beveiligers moeten een diploma ‘Beveiliger’ van de SVPB hebben of een gelijkwaardig diploma. Welke diploma’s gelijkwaardig zijn, lees je in de RPBR. Dit zijn vooral voorlopers van het diploma ‘Beveiliger’. Beveiligers zonder uniform moeten, naast het diploma ‘Beveiliger’, een extra diploma hebben: het certificaat ‘Persoonsbeveiliging’ om te werken als persoonsbeveiliger of het certificaat ‘Winkelsurveillance’ om ongeuniformeerd te werken in een winkel. Wie alleen als Horecaporties wil werken kan volstaan met het diploma ‘Horecaportier’ en wie alleen als evenementenbeveiliger aan de slag wil, kan dat ook doen met het certificaat ‘Event Security Officer’. Voor beide geldt: de algemene opleiding tot beveiliger volstaat ook. Soms worden er aanvullende opleidingen gevraagd, bijvoorbeeld tot ‘Havenbeveiliger’ of ‘Beveiliging in de zorg’. Naast deze opleidingen voor het uitvoeren van beveiligingstaken, bestaan er ook specifieke opleidingen voor bijvoorbeeld centralisten,     

 • Dit verschilt per beveiligingsbedrijf en is afhankelijk van de inrichting van de organisatie. Een eerste carrièrestap die vrijwel overal mogelijk is: teamleider beveiliging. Je werkt zelf als beveiliger en geeft tegelijk leiding aan (een team van) beveiligers. Een volgende stap betekent meestal dat je ook coördinerende werkzaamheden gaat verrichten, bijvoorbeeld over een aantal beveiligingsopdrachten. Nemen de coördinerende werkzaamheden toe, dan zal je op enig moment ontheven worden van het zelf verrichten van beveiligingswerkzaamheden. Wil je nog verder? Dan kom je terecht in de organisatie die het uitvoerende beveiligingen ondersteund, bijvoorbeeld vanuit kantoor. Dat kan in allerlei functies, zoals planner of manager.

 • Beveiligen doet ertoe. Het is belangrijk werk. Je beperkt risico’s en draagt bij aan de veiligheid van mensen. Dat geeft veel voldoening. Je werkt dan ook vooral met mensen en dat doe je als team. Uitdagend is dat je soms in lastige situaties terecht komt. Je moet dan ook stevig in je schoenen staan. Daarnaast betekent werken in de beveiliging vrijwel altijd dat je ook in avonden, nachten en weekenden werkt.

 • Voor een beveiliger betaal je meestal een uurtarief. Het uurtarief varieert per beveiligingsdienst* en per regio. Daarnaast speelt de omvang en complexiteit van de opdracht een rol. Marktconform is een uurtarief tussen de €37,50 en €45,00 (exclusief btw en toeslagen). De laagste uurtarieven vind je voor eenvoudige opdrachten bij de beveiligingsbedrijven die nauwelijks een backoffice nodig hebben en buiten de randstad. De hoogste uurtarieven zijn van toepassing op complexere beveiligingsopdrachten die verricht worden door beveiligingsorganisaties met een uitgebreide backoffice en in de randstad.

  *Voor mobiele surveillance, evenementenbeveiliging en persoonsbeveiliging gelden andere (uur)tarieven.

 • In de meeste gevallen bepaal je helemaal zelf welke beveiligingsmaatregelen je treft en hoe je daar invulling aan geeft. Daarop bestaan enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld een evenement of andere situatie waarbij een vergunning eisen stelt aan de beveiliging. In andere gevallen bepaal je dus zelf of je beveiliging inzet. Het is wel mogelijk dat anderen hier enige invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld een verzekeraar of een locatiebeheerder. Kies je ervoor om mensen in te zetten voor beveiligingstaken?. Dan moeten dat wel beveiligers zijn. Alleen beveiligers mogen namelijk beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Niet-beveiligers mogen dat niet. Dat staat in de Wet particuliere en beveiligingsorganisatie en recherchebureaus (Wpbr).

 • Dat is vooral afhankelijk van wat beveiligd moet worden en waartegen beveiligd moet worden. Dat noemen we ook wel de afhankelijkheden en dreigingen. Een risicoanalyse kan je helpen om daar inzicht in te krijgen. Het laat daarnaast zien waar je beveiliging (nog) onvoldoende weerstand biedt. Daarnaast moet het beveiligingsniveau consistent zijn met het beleid van jouw organisatie. Het gaat dan onder meer om beleid over hoe je wil omgaan met bezoekers, continuïteit en regelgeving. Dit maakt duidelijk binnen wat voor een omgeving en organisatie de beveiliging moet functioneren en wat de randvoorwaarden zijn. Op die manier zijn ook de keuzes van jouw organisatie bepalend voor het beveiligingsniveau.

 • Hierop bestaat geen algemeen geldend antwoord. Dit verschilt per beveiligingsdienst en is zeer afhankelijk van de opdracht. Er is geen rekensom of algemeen aanvaarde methode om het aantal beveiligers vast te stellen. Natuurlijk moet een beveiligingsorganisatie hier wel antwoord op kunnen geven. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt per beveiligingsdienst: evenementenbeveiliging, objectbeveiliging en persoonsbeveiliging. Bij evenementen bestaat de meest gehanteerde methodiek uit drie stappen: het vaststellen en categoriseren van de benodigde werkzaamheden, het plaatsen van het werk in de context en het inrichten van de benodigde organisatiestructuur. Voor de andere beveiligingsdiensten ligt een benadering vanuit de gepercipieerde dreigingen, de beveiligingsdoelen en de beveiligingssituatie het meest voor de hand.

 • Het veiligheidsplan beschrijft alle relevante veiligheidsdomeinen waarvan beveiliging er in de meeste gevallen één is. Andere veiligheidsdomeinen zijn bijvoorbeeld brandveiligheid, gezondheidsbescherming en verkeersveiligheid. Het beveiligingsplan gaat specifiek in op één veiligheidsdomein (beveiliging). Beveiliging is gericht tegen opzettelijke verstoringen. Het opzettelijke ofwel moedwillige karakter is bepalend voor het verschil tussen het begrip beveiliging als onderdeel van het bredere begrip veiligheid, waar dus ook maatregelen tegen onopzettelijke ofwel onbedoelde gebeurtenissen onder worden verstaan. Vaak is het beveiligingsplan een onderdeel van het veiligheidsplan. Dat kan in de vorm van een hoofdstuk, maar heeft vaker de vorm van een deelplan.

bottom of page