De tijd dat de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) er alleen was voor de horeca- en evenementenbeveiligers is allang voorbij. De leden van de vereniging zijn ook actief op het gebied van object-, persoons-, detentie- en luchthavenbeveiliging, geld- en waardetransport, winkelsurveillance, mobiele surveillance en alarmcentrales. Daarnaast zijn organisaties voor verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverlening, KNVB-voetbalstewards en publieksserviceverlening bij VBe NL aangesloten.

Breder dan horeca- en evenementenbeveiliging

De verbreding van de vereniging is een logisch gevolg van de veelzijdige dienstverlening van beveiligingsbedrijven, zegt Peter Hoes, voorzitter van VBe NL, eigenaar van beveiligingsbedrijf Alpha Security in Haarlem en voorzitter van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord Holland. “Een aantal jaren geleden hebben we gezamenlijk vastgesteld dat horeca- en evenementenbeveiliging de basis is van onze vereniging, maar dat veel leden ook zogenoemde reguliere dienstverlening bieden. Daarnaast staan we als vereniging open voor organisaties met specialisten zoals verkeersregelaars, brandwachten en bhv’ers.” De cao en het arbeidsvoorwaardenpakket zijn hierop inmiddels aangepast: daarin is een onderscheid gemaakt tussen afspraken voor algemene beveiligingsdiensten en horeca- en evenementenbeveiliging.

Al onze leden een gelijke stem hebben, ongeacht hoe groot de organisatie is

Hoe onderscheidt VBe NL zich van de andere brancheorganisaties, zoals de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) en de Nederlandse Veiligheidsbranche? Hoes: “Bijzonder aan VBe NL is dat al onze leden een gelijke stem hebben, ongeacht hoe groot de organisatie is. We gaan echt met elkaar in dialoog en iedereen met een goed idee wordt gehoord. Maar uiteindelijk kiest een beveiligingsbedrijf een vereniging natuurlijk op basis van het gevoel er thuis te zijn en de belangen goed behartigd te zien. Voor sommigen zal dat gevoel er bij ons zijn, bij anderen bij de VEB of de Nederlandse Veiligheidsbranche.”

Cowboygedrag uitsluiten

“Bij VBe NL is de inhoudelijke kwaliteitsagenda de kern”, vertelt Hoes, die in 2006 als bestuurslid actief werd in de vereniging en sinds 2013 de voorzittersrol vervult. “In de kwaliteitsagenda staan landelijke afspraken die door alle aangesloten bedrijven worden gehanteerd. De kwaliteitsagenda komt tot uitdrukking in de gedragscode die leden onderschrijven en waarin algemene verkoopvoorwaarden zijn opgenomen die cowboygedrag uitsluiten.”

Aandacht voor opleiding van werknemers

Bij het kwaliteitsbeleid hoort ook aandacht voor het vakmanschap van beveiligers. In de cao’s die met vakbond De Unie worden afgesloten komen daarom naast thema’s zoals lonen en arbeidstijden ook opleidingen aan bod. Via het Sociaal Fonds Cao Beveiliging wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de werknemers in de branche.

Keurmerken en certificaten niet altijd verplicht

Van de vele beveiligingsbedrijven in ons land beschikt slechts een zeer klein deel over het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca van VBe NL, het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche of andere certificeringen (zoals NEN en ISO). Opdrachtgevers letten ook niet altijd op dergelijke certificaten. Zo is het nog niet gebruikelijk dat gemeenten evenementenorganisatoren als onderdeel van het vergunningverleningsproces verplichten om gecertificeerde horeca- of evenementenbeveiligingsbedrijven in te huren.

Bij de beveiliger op straat moet het ook helemaal kloppen

Keurmerk nederlandse veiligheidsbrancheToch is certificering belangrijk, benadrukt Hoes. “Het kwaliteitslabel en keurmerk maken duidelijk dat er een onafhankelijke audit heeft plaatsgevonden, die verder kijkt dan of een bedrijf de administratie op orde heeft. Natuurlijk kijkt een auditor naar het papierwerk, zoals de aanwezigheid van de vergunning en werkinstructies. Maar minstens zo belangrijk is of de mensen in het veld de regels en instructies kennen en snappen, en weten hoe hulpmiddelen zoals portofoons werken. Je kunt op kantoor wel alles op orde hebben, maar bij de beveiliger op straat moet het ook helemaal kloppen. Auditors gaan dan ook zeker de werkvloer op om met personeel te spreken.”

Professionalisering door certificering

Volgens Hoes kan het kwaliteitslabel, dat VBe NL in 2016 introduceerde en dat wordt beheerd door het Sociaal Fonds Cao Beveiliging, de branche verder professionaliseren doordat beveiligingsbedrijven worden gestimuleerd om een kwaliteitsslag te maken. “Dat geldt voor leden die het label willen voeren, maar ook voor andere bedrijven. MKB’ers en zzp’ers kunnen of willen zich vaak niet aansluiten, bijvoorbeeld om financiële redenen. Maar om de concurrentie voor te blijven zullen ze toch naar de norm gaan toewerken. Dat is ook echt noodzakelijk, want de branche moet in staat zijn om als volwaardige partner van de overheid op te treden.” VBe NL werkt inmiddels aan één kwaliteitslabel dat niet alleen toepasbaar is op evenementenbeveiliging maar ook andere beveiligingsactiviteiten van de leden.

EvenementenbeveiligingVerwachtingsmanagement

Met een overheid die zich in toenemende mate terugtrekt uit het publieke domein, een groeiend aantal grootschalige evenementen en een aanhoudende dreiging van terrorisme komt er veel op de branche af, zegt Hoes. “De markt vraagt veel van beveiligingsbedrijven en beveiligers opereren steeds meer in de openbare ruimte. Dat vereist wel wat verwachtingsmanagement. Hoe kan de beveiliger een echte partner zijn van politie? Hoe controleer je de betrouwbaarheid van beveiligingsbedrijven? Het huidige vergunningstelsel voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus fungeert daarbij als basis. Maar er is ook aanvullende screening nodig, bijvoorbeeld om stromanconstructies tegen te gaan.”

Dreigend personeelstekort

Ook het dreigende tekort aan personeel is volgens VBe NL een punt van zorg. Er zijn al signalen dat beveiligingsbedrijven stagiairs inzetten als volwaardige beveiligers, meldde de vereniging eerder dit jaar. Met alle risico’s van dien, want zij hebben onvoldoende ervaring om adequaat te reageren op ernstige incidenten. Hoes: “Wat de situatie extra bemoeilijkt is dat de overheid nog weinig flexibel is als het gaat om bijvoorbeeld regels voor inhuur van externen. Als een beveiligingsbedrijf plotseling extra personeel nodig heeft omdat de beveiliging van een event wordt aangescherpt, is het heel lastig om medewerkers van een ander bedrijf in te huren. Dat personeel moet dan namelijk over een beveiligerspas en uniform van het inhurende bedrijf beschikken. Maar het duurt vaak heel lang voordat de passen er zijn.” De branche is inmiddels in overleg met de overheid over beveiligerspassen op naam, waarmee medewerkers bij verschillende beveiligingsbedrijven kunnen worden ingezet.

Arbeidsvoorwaarden aanpassen aan de professionaliteit van beveiligers

En er gebeuren nog meer goede dingen, signaleert Hoes. “ROC’s zijn al bezig om lesprogramma’s aan te passen aan het werk van de toekomst. Daarnaast zien we steeds meer regionale samenwerkingsverbanden waarbij de politie de particuliere beveiliging actief betrekt bij de veiligheidsaanpak. En er zijn binnen de branche arbeidsvoorwaardenpakketten opgesteld die recht doen aan de professionaliteit van beveiligingsbeambten.”

Boetes van de Inspectie SZW worden door malafide bedrijven ingecalculeerd als bedrijfsrisico

Als grootste uitdaging voor de toekomst ziet Hoes de samenwerking tussen de private en publieke sector. “Daar is ook meteen de grootste winst te behalen. De brancheverenigingen zouden met de Inspectie SZW, de Belastingdienst, het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere partijen afspraken kunnen maken om elkaar beter te informeren. Bijvoorbeeld over misstanden. Als de Belastingdienst nu zwartwerkers ontdekt bij een bedrijf, dan leidt dat er niet automatisch toe dat het ministerie de vergunning intrekt. Bovendien worden boetes van de Inspectie SZW door malafide bedrijven ingecalculeerd als bedrijfsrisico. Met zo’n houding hoor je gewoon niet thuis in de sector. Daar mogen we als branche best kritischer en transparanter over zijn.”

Denk in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden

samen naar één doel“Samenwerking is het codewoord”, vat Hoes samen. “Dat geldt voor de uitvoering van beveiligingstaken: onze beveiligers kunnen hun werk alleen goed doen in samenwerking met de klant en de politie. Maar het succes van samenwerking speelt ook binnen de beveiligingsbranche als zodanig. Ik durf wel te zeggen dat de verschillende verenigingen dezelfde stip op de horizon hebben. We hebben alleen een ander idee over hoe we daar gaan komen. Maar als je samen optrekt, kom je er sneller. Mijn boodschap aan de branche is dan ook: ga meer samenwerken. Kijk verder dan je eigen hokje, leg de agenda’s eens naast elkaar, en denk in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.”